• Español
 • Français
 • English
 • Deutsch

Western European Languages:

 • English
 • French
 • Italian
 • Dutch
 • Portuguese
 • Spanish


Scandinavian Languages:

 • Danisch
 • Norwegian
 • Swedish


Baltic Languages:

 • Estonian
 • Latvian
 • Lithuanian

Eastern European Languages:

 • Belorussian
 • Bulgaran
 • Polish
 • Romanian
 • Russian
 • Serbo-Croatian
 • Slowak
 • Czech
 • Ukrainian
 • Hungarian


East Asian Languages:

 • Chinese


Afro-Asiatic Languages:

 • Arabic